Make your own free website on Tripod.com
Bần nữ thán


6- Trách Nguyệt-lão

Tay nguyệt-lão trêu ngươi chi mấy ?
Cầm lấy dây giữ mãi thế mà ?
Giàu thì nẩy mực đương vừa,
Khó thì để mãi trơ trơ sao đành ?

7- Trách chị Hằng

Chị Hằng lại đành-hanh chi mấy ?
Quyết đang tay giữ mãi khăng khăng,
Cầm cân chẳng nhắc cho bằng,
Giàu thì nhắc đến, khó hằng chịu trơ!

8- Trách người đời.

Trách người thế mập-mờ có một,
Bỏ vàng mười mà chuốc thau ba,
Trách thay người thế mập-mờ,
Chơi non chẳng biết rằng là non thanh.
Trách người thế vô tình lắm lắm,
Cảnh thanh-kỳ bỏ vắng chẳng chơi.
Trách thay người thế mà sai,
Chỉ tham bông thắm, nỡ hoài bông thơm,

9- Tức-tối

Tưởng thế-sự ai làm nên nỗi,
Nghĩ càng thêm tức-tối, trăm chiều,
Hay là số-phận làm sao,
Xui ra duyên-phận hẩm-hiu thế mà !
Hay là kém da ngà mắt phượng,
Hóa cho nên bướm chán ong chê,
Hay là nắng chẳng thương huê,
Để rầu bông thắm, để xơ nhị vàng ?
Hay là kém màu gương, nước tủy,
Hay là thua màu quí vẻ thanh,
Hay là thua đẹp, thua xinh,
Thua son, thua phấn, thua tình, thua duyên.

10- Xét chỉ vì nghèo

Vì một nỗi thua tiền, thua bạc,
Hóa cho nên thua sắc, thua tài,
So ra ai đã kém ai,
Kẻ kia tám lạng, kẻ này nửa cân.
Vốn đã biết cái thân kẻ khó,
Có dám đâu đánh đọ với giàu.
Rằng thì mang tủi đeo sầu,
Nói càng ấp-úng, nghĩ thêm ngại lời.
Xuân xanh kể đôi mươi có lẽ,
Quả mai còn ba bảy đường tơ.
Kìa như đông-bích lân-gia,
Kẻ đà bốc phượng người đà mộng lan !
Cũng mang tiếng hồng-nhan với thế,
Nỡ nào nên ruồng-rẫy chẳng thương.
Bao nhiêu thêu-dệt y-thường,
Vì người ta sửa tư-trang lấy chồng.
Cũng mang tiếng má hồng mặt phấn,
Luống năm-năm chực phận phòng không.
Há rằng hoa chẳng chìu ong,
Cho nên tủi phận thẹn hồng lắm thay !
Bắc thang đến cung mây mà hỏi,
Biết bao giờ phượng tới cành ngô ?
Bao giờ bắc lại cầu Ô,
cho ả Chức chàng Ngưu tới gần ?

| |
Chú thích: