Make your own free website on Tripod.com

Cung oaùn ngaâm khuùc


l- Cung- oan ngam khuc (cau 1 - cau 12)

ll--Cung-oan ngam khuc (cau 13 - cau 32)

lll--Cung-oan ngam khuc (cau 33 - cau 132)

| |

Chu thch: