Make your own free website on Tripod.com

Cung oaùn ngaâm khuùc


Vl.- Cung-oán ngâm khúc (câu 245 - câu 284)

Vll-- Cung-oán ngâm khúc (câu 285 - câu323)

Vlll--Cung-oán ngâm khúc (câu 329 - câu 356)

= HET=

|
Chú thích: