Kim-văn


Make your own free website on Tripod.com
Đáng lý tôi phải xếp phần này vào mục "HOW TO:" thì mới hợp lý. Nhưng xét lại thì chắc là không ai đi tới một nơi đề là chỉ có ghế để đi kiếm một cái bàn. Nên tôi buộc lòng để những lời chỉ dẫn ở đây, hy vọng sẽ có ich hơn ở mục "HOW TO:"
Tôi tạo nhiều tiêu-đề (entries) nhưng tất cả đều chỉ về hồ-sơ này.

Tạm thử


Sau đây là cách đem những áng văn:
1- "Gió bụi" của sử-gia Trần-trọng-Kim (1883 - 1953) nói về những sự việc sảy ra trong khoảng 1943 -1949 tại quê nhà. [Hai hồ-sơ "giobui1a.zip" và "giobui1b.zip"]
2- "Hồ-xuân-Hương thi-tập" (multimedia). [Hồ-sơ "hxhwin10.zip"]
3- "Động hoa vàng" của thi-sĩ Phạm-thiên-Thư. [Hồ-sơ "hoavang.zip", hay "hoavang1.zip"]
4- "Chinh-phụ ngâm-khúc" (multimedia). Khác với bản ở trang "VHVN" của anh Trần-văn-Trác (có cả phần tiểu-sử của Đặng-trần-Côn và Đoàn-thị-Điểm). [Hồ-sơ "THITAP.ZIP"]. Hồ-sơ này mới nhất, chắc có đủ những tác-phẩm: "Thơ Quang-Dũng", "Thơ Nguyễn-Bính", "Thơ Tiền-chiến", và "Chinh-phụ ngâm-khúc". Những hồ-sơ: "thitap1x.exe", "thitap2x.exe", hoặc "thitap4.zip" có thể không có đủ.
5- "Thơ Quang-Dũng"
6- "Thơ Nguyễn-Bính"...v...v...
Xin tới "LINK" sau: ftp://ftp.media.mit.edu/pub/Vietnet
Sau đó đi theo: VPS, -> WIN3 để tới (dù bạn có Windows 95, Windows 98 hay NT):

Sau đây là thí-dụ các bạn sẽ thấy khi tới:
Directory: ftp://ftp.media.mit.edu/pub/Vietnet/VPS/win3/

Parent Directory
cdaoss21.zip . . . .. . [Mar 13 1996] 179K
cohoc10w.zip . . . . . [Jan 19 1994] 24K
convrt11.zip . . . . [Jul 11 1996] 41K
dovui1.zip . . . . . . . . . . . [Jan 6 1994] 999K
hodzenh.zip. . . . . [Mar 6 1995] 74K
hoingw11.zip . . . . [Aug 29 1994] 55K
kieuss10.zip . . . . [Oct 17 1995] 147K
kimvkieu.zip . . . . [Nov 14 1995] 1350K
nhacta1a.zip . . . . [Sep 21 1993] 1449K
nuoctoi1.zip . . . . [Nov 16 1995] 1167K
nuoctoi2.zip . . . . [Nov 16 1995] 1031K
quetoi11.zip . . . . [Mar 13 1996] 280K
tapchu1.zip. . . . . [Feb 21 1996] 582K
tapchu2.zip. . . . . [Feb 21 1996] 952K
vanvn1.zip . . . . . [Mar 6 1996] 1237K
vanvn2.zip . . . . . [Mar 6 1996] 315K
vanvn3.zip . . . . . [Mar 13 1996] 1168K
vietview.zip . . . . [Apr 26 1996] 88K
vncd10.zip . . . . . [Mar 21 1996] 150K
vnlich13.zip . . . . [Apr 3 1997] 424K
vnview11.zip . . . . [Oct 27 1995] 30K
vpsabc10.zip . . . . [May 2 1994] 216K
vpscom15.zip . . . . [Dec 5 1994] 506K
vpsfnt01.zip . . . . [May 2 1994] 560K
vpsfnt02.zip . . . . [May 2 1994] 497K
vpsfnt03.zip . . . . [May 2 1994] 517K
vpsfnt04.zip . . . . 993] 329K
vnscrn1d.zip . . . . [Jun 7 1995] 1176K
winvn996.zip . . . . [Mar 9 1996] 422K
winvnk14.zip . . . . [Oct 18 1996] 626K
winvnk15.exe . . . . . . [May 15 1997] 666K
www-vwin.exe . . . . [Mar 9 1996] 105K
vpsfnt05.zip . . . . [May 10 1994] 493K
vpsfnt06.zip . . . . [Jun 6 1994] 521K
vpsfnt07.zip . . . . [Aug 30 1994] 498K
vpsfnt08.zip . . . . [Nov 22 1995] 564K
vpsfnt09.zip . . . . [Nov 22 1995] 645K
vpsfnt10.zip . . . . [Nov 22 1995] 585K
vpstim10.zip . . . . [Jul 6 1994] 765K
vpswin25.zip . . . . [Apr 13 1995] 1224K
vpswin3d.zip . . . . [Apr 11 1997] 1256K
vpsword.zip. . . . . [Jan 23 1996] 785K
wcnvrt10.zip . . . . [Jun 15 1994] 40K
wvn7to81.zip . . . . [Jul 11 1996] 243KHoặc tới: VISCII -> Win3 (dù bạn có Windows 95, Windows 98 hay NT).

Sau đây là thí-dụ các bạn sẽ thấy khi tới:
Directory: ftp://ftp.media.mit.edu/pub/Vietnet/Viscii/Win3/

Parent Directory
00-index.txt . . . . . . . . . . [Jun 1 1993] 1K
THITAP.ZIP . . . . . [Oct 9 1996] 788K
cadao11.zip. . . . . [Sep 8 1993] 18K
calviet1.zip . . . . [Mar 20 1996] 1231K
calviet2.zip . . . . [Mar 20 1996] 1422K
carowin1.zip . . . . [Jul 10 1995] 1371K
cn350.zip. . . . . . [Oct 8 1997]
diction1.zip . . . . [May 18 1994] 1117K
diction2.zip . . . . [May 18 1994] 831K
giobui1a.zip . . . . [Oct 5 1994] 533K
giobui1b.zip . . . . [Oct 5 1994] 1324K
hoavang.zip. . . . . [Sep 21 1993] 10K
hoavang1.zip . . . . [Jan 31 1995] 9K
hodzenh.zip. . . . . [Feb 22 1995] 74K
hxhwin10.zip . . . . [Aug 3 1993] 289K
karaoke. . . . . . . [Oct 17 1995]
kieux.exe. . . . . . [Jun 1 1993] 103K
nhacta1a.zip . . . . [Oct 8 1997]
pdfo3tt1.zip . . . . [Jul 22 1993] 287K
pdfo4tt1.zip . . . . [Oct 26 1993] 329K
pdfo5tt1.zip . . . . [Jan 25 1994] 383K
pdfo6tt1.zip . . . . [Jan 25 1994] 357K
pdfo7tt1.zip . . . . [Jan 25 1994] 510K
pdfo8tt1.zip . . . . [Apr 28 1994] 428K
pdfon1tt.zip . . . . [Jun 1 1993] 376K
pdfon2tt.zip . . . . [Jun 1 1993] 391K
thitap1x.exe . . . . [Jun 1 1993] 34K
thitap2x.exe . . . . [Jun 1 1993] 74K
thitap4.zip. . . . . [Aug 6 1993] 638K
trimed1a.zip . . . . [Jan 10 1994] 418K
triview1.zip . . . . [Oct 5 1994] 507K
vietvu30.zip . . . . [Apr 7 1995] 338K
vnaoda1d.zip . . . . . [Jun 7 1995] 1100K
vnfo3tt1.zip . . . . [Aug 3 1993] 280K
vnfon1t1.exe . . . . [Jun 1 1993] 861K
vnfon1tt.zip . . . . [Jun 1 1993] 188K
vnfon2tt.zip . . . . [Jun 1 1993] 156K
vnhacw1a.zip . . . .. . . [Aug 3 1Đó là những hồ-sơ mà các bạn có thể đem về và cài vào máy để thưởng thứ. Các hồ-sơ thường có tên giúp các bạn biết chúng làm gì. Nếu cần thì coi mục "INDEX", bạn sẽ rõ hơn.
Nếu các bạn gặp khó khăn, xin gởi E-Mail cho tôi ở cuối trang nhà. Chúc các bạn thành công.