Make your own free website on Tripod.com

Nhị Độ Mai

41.- Xuân-sinh gặp gỡ Khâu đề-đốc (câu 1625 - câu 1708)

42.- Tình cảnh Mục-Vinh khi về ở Châu phủ (câu 1709 - câu 1744)

43.- Mai-sinh tưởng nhớ Hạnh-Nguyên (câu 1745 - câu 1786)

44.- Hạnh-Nguyên tưởng nhớ Mai-sinh (câu 1787 - câu 1800)

45.- Trong khi ốm năng hai người cùng dặn Châu phu nhân (câu 1801 - câu 1834)

| |
Chú thích: