Make your own free website on Tripod.com

Nhị Độ Mai

46.- Sau khi rõ tình, hai người cùng khỏi bệnh (câu 1835 - câu 1880)

47.- Mai-sinh và Hạnh-Nguyên nhận nhau ở Châu phủ (câu 1881 - câu 1902)

48.- Châu-công về thăm nhà bàn gả Vân Anh cho Mai-sinh (câu 1903 - câu 1970)

49-Mai-sinh đi thi đội tên Mục Vinh (câu 1971-câu 1994)

50.- Xuân-sinh đi thi đội tên Khâu-Khôi (câu 1995 - câu 2024)

| |
Chú thích: