Make your own free website on Tripod.com

Nhị Độ Mai

51.- Mục Vinh đỗ Trạng-nguyên Khâu Khôi đỗ Bảng-nhãn (câu 2025 - câu 2048)

52.- Bảng-nhãnKhâu Khôi bị Lư Kỷ ép gả con gái (câu 2049 - câu 2072)

53.- Khâu Khôn từ hôn bị bắt giam (câu 2073 - câu 2102)

54.- Các Cống sĩ mưu cứu Khâu Khôi (câu 2103 - câu 2142)

55.- Lư Kỷ, Hoàng Tung bị đón đánh (câu 2143 - câu 2254)

| |
Chú thích: