Make your own free website on Tripod.com

Nhị Độ Mai

56.- Lư, Hoàng bị giao tam pháp xét (câu 2255 - câu 2364)

57.- Lư Kỷ, HoàngTung bị chính-pháp bêu đầu (câu 2365 - câu 2390)

58.- Trần Đông Sơ được tha ra khỏi thiên-lao (câu 2391 - câu 2414)

59.- Mai Bá Cao được quốc tế (câu 2415 - câu 2456)

60.- Mai Trạng-nguyên được ân ban (câu 2457 - câu 2484)

| |

Chú thích: