Make your own free website on Tripod.com

Nhị Độ Mai

1.- Mở đầu (câu 1 - câu 16)

2.- Mai Bá Cao cùng con: Lương-Ngọc (câu 17 - câu 56)

3.- Thăng quan lai kinh; Mai Công dặn vợ con (câu 57 - câu 108)

4.- Mai-Công dặn nha lại (câu 109 - câu 126)

5.- Tình cảnh nhà họ Mai trước khi tương biệt (câu 127 - câu 194)

| |

Chú thích: