Make your own free website on Tripod.com

Nhị Độ Mai

31.- Đến Lạc-nhạn-đài, Hạnh-Nguyên gieo mình (câu 1183 - câu 1240)

32.- Hạnh-Nguyên được đưa về nhà Châu bá Phù (câu 1241 - câu 1272)

33.- Hạnh-Nguyên trần tình với Châu phu nhân (câu 1273 - câu 1300)

34.- Cùng đi lánh nạn, Mai-sinh và Xuân-sinh lạc nhau (câu 1301 - câu 1322)

35.- Mai-Sinh gặp Phùng-lạc-Thiên (câu 1323 - câu 1368)

| |

Chú thích: