Make your own free website on Tripod.com

Truyeän Phan Traàn


1.- Mối liên lạc của họ Phan và họ Trần (câu 1 - câu 24)


2- Họ Phan và họ Trần đính-ước gả con cho nhau (câu 25 - câu 34)


3-- Họ Phan sinh trai, họ Trần sinh gái (câu 35 - câu 52)


4 --Phan-công và Trần-công cùng về hưu-trí (câu 53 - câu 76)


5--Phan-công dặn con trước khi đi thi (câu 77 - câu 98)


| |

Chú thích: