Make your own free website on Tripod.com

Truyeän Phan Traàn


10.- Nỗi buồn của Diệu-thường trong khi ở chùa (câu 213 - câu 242)


11.- Sư già khuyên giải Diệu-Thường (câu 243 - câu 280)


12-Diệu-Thường yên tâm nương-náu cảnh chùa (câu 281 - câu 302)


13-Phan-sinh đến thăm cô ở Kim-lăng (câu 303 - câu 352)


14-Phan-sinh được sư cô lưu ở chùa đọc sách (câu 353 - câu 386)


| |

Chú thích: