Make your own free website on Tripod.com

Truyeän Phan Traàn


15.- Phan-sinh gặp Diệu-Thường lần đầu (câu 387 - câu 410)


16- Phan-sinh phải lòng Diệu-Thường, nhờ vãi Hương-Công làm mối (câu 411 - câu 502)


17-Diệu-Thường mấy lần đều cự-tuyệt vãi Hương-công (câu 503 - câu 588)


18--Thất-vọng về tình Phan-sinh ốm tương-tư (câu 589 - câu 612)


19--Nể sư già, Diệu-Thường đến thăm bệnh Phan-sinh (câu 613 - câu 646)


| |

Chú thích: