Make your own free website on Tripod.com
Bần nữ thánTôi dùng quyển "Bần nữ thán" của nhà xuất-bản Tân-Việt (sáng lập năm 1937), tại 20 Amiral Courbet, Sai-gòn (quyển này in khoảng 1952).

Toát-yếu


"Bần nữ-thán" không phải là truyện ký, chỉ là một thiên văn vần, thể song thất lục bát, gồm có 216 câu. Tác giả là một vô-danh-thị, viết theo lời than của gái nghèo, có thể tóm-tắt chia ra từng đoạn nhỏ:
1.- Cất tiếng than
2.- Tự xét mình
3.- Mong được thế này thế khác
4.- Có ngờ đâu...
5.- trách trời
6.- Trách Nguyệt-lão
7.- Trách chị Hằng
8.- Trách người đời
9.- Tức-tối
10.- Xét chỉ vì nghèo.
11.- Nỗi buồn-rầu
12.- Tự yên-ủi
13.- Hy-vọng
14.- Còn nhiều hy-vọng,
15.- Đợi chờ.