Make your own free website on Tripod.com

Nhị Độ Mai

61.- Mai Trạng-nguyên báo ân báo oán (câu 2485 - câu 2644)

62.- Sau khi đi tuần thú, Trạng nguyên trở vê kinh (câu 2645 - câu 2658)

63.- Hai đám cưới long trọng (câu 2659 - câu 2734)

64.- Hạnh phúc gia đình của hai họ Mai, Trần (câu 2735 - câu 2816)

65.- Đoạn kết (câu 2736 - câu 2816)

= HET=

|
Chú thích: