Make your own free website on Tripod.com

Nhị Độ Mai

6.- Dân Lịch-thành ái-mộ Mai-Công (câu 143 - câu 194)

7.- Kẻ ở người đi (câu 195 - câu 254)

8.- Phong-cảnh dọc đường, từ Lịch-thành đến Kinh-sư (câu 57 - câu 108)

9.- Quang cảnh nơi kinh-đô (câu 255 - câu 264)

10.- Mai-công vào chầu và qua tướng-phủ (câu 265 - câu 300)

| |

Chú thích: