Make your own free website on Tripod.com

Nhị Độ Mai

16.- Mai-sinh tự-ải, được nhà sư cứu sống (câu 573 - câu 616)

17.- Cuộc gặp gỡ giữa Mai-sinh với họ Trần (câu 617 - câu 656)

18.- Cảm tưởng của Mai-sinh trong khi ở Trần phủ (câu 657 - câu 670)

19.- Mối tình của Mai-sinh, khi trông thấy Hạnh-Nguyên (câu 671 - câu 694)

20.- Thăm vườn mai, Trần công nhớ bạn (câu 695 - câu 194)

| |

Chú thích: