Make your own free website on Tripod.com

Nhị Độ Mai

21.- Mai hai độ nở (câu 735 - câu 814)

22.- Bị lộ chân tướng, Mai sinh thú thực (câu 815 - câu 862)

23.- Trần-công bàn gả Hạnh-Nguyên cho Mai-sinh (câu 863 - câu 878)

24.- Trước khi đi cống Hồ, Hạnh-Nguyên từ giã gia-quyến (câu 879 - câu 984)

25.- Mai-sinh và Xuân-sinh đi tiễn Hạnh-Nguyên (câu 985 - câu 1000)

| |

Chú thích: