Make your own free website on Tripod.com

Nhị Độ Mai

26.- Hạnh-Nguyên cùng Mai-sinh tự-tình trên trùng đài (câu 1001-- câu 1056)

27.- Hạnh-Nguyên cải trang (câu 1057-- câu 1074)

28.- Lúc chia rẽ mỗi người mỗi ngả (câu 1075 - câu 1094)

29.- Hạnh-Nguyên yết đền Tô-vũ (câu 1095 - câu 1116)

30.- Hạnh-Nguyên yết miếu Chiêu-Quân (câu 1117.- câu 1182.)

| |

Chú thích: