Make your own free website on Tripod.com

Nhị Độ Mai

36.- Mang tên Mục-Vinh, Mai-sinh về giúp Châu-bá-Phù (câu 1369 - câu 1396)

37.- Tình cảnh Xuân-sinh sau khi lạc bạn (câu 1397 - câu 1426)

38.- Xuân-sinh trẫm mình được ngư bà cứu sống (câu 1427 - câu 1460)

39.- Ngư bà hứa gả con gái nuôi cho Xuân-sinh (câu 1461 - câu 1534)

40.- Cướp gái đẹp Giang-Khôi bị phạt (câu 1535 - câu 1624)

| |

Chú thích: