Make your own free website on Tripod.com

Truyeän Phan Traàn


6.- Phan sinh đi thi đỗ giải nguyên (câu 99 - câu 116)


7- Phan-sinh thi hội hỏng, lập chí đi du học để chờ khoa sau (câu 117 - câu 114)


8.- Nỗi buồn của Phan-sinh trong khi du-học (câu 143 - câu 150)


9.- Trần Kiều-liên chạy loạn hai mẹ con lạc nhau (câu 151 - câu 174)


10.- Kiều-Liên gặp họ Trương đưa đến ở chùa lấy pháp-danh là Diệu-thường (câu 175 - câu 212)


| |

Chú thích: