Make your own free website on Tripod.com
Lời nói đầu:


Tôi dùng ấn bản "Đại-Nam Quốc-sử diễn ca" của nhà sách Xuân Thu (PO box 720065 Houston, TX 77272) để đem vào trang nhà. Đây là bản chụp lại nên có vài chỗ không được rõ. Ngoài ra hai tác giả Lê-Ngô-Cát , Phạm-đình Toái là những bậc túc nho nên sách có nhiều điển cố.
Đây là một tác phẩm khá dài, tôi cố đem văn bản vào mạng lưới trước; sau đó sẽ thêm phần chú thích. Vì vốn Hán văn không có là bao, chắc chắn sẽ có nhiều lỗi, rất mong được các bậc cao minh chỉ vẽ cho.

Sơ lược:

I/. Thời-kỳ mở nước (Thế-kỷ 29 - thế-kỷ 2 trước TL)


1/ Nhà Hồng Bàng (2879-256 trước TL)
2/ Nhà Thục (258_207 trước TL)
3/ Nhà Triệu (207-111 trước TL)


II/. Thời-kỳ chống Bắc thuộc (Thế-kỷ 2 trước TL - thế-kỷ 10 sau TL)


4/ Nhà Hán và Hai bà Trưng (111 trước TL - 43 sau TL)
5/ Giao Châu trong thời Bắc thuộc (43 - 544)
6/ Nhà Tiền Lý (544 - 603)
7/ Nền đô-hộ của nhà Đương (603 - 905)


III/. Thời-kỳ xây-dựng Độc-lập và thống-nhất (Thế-kỷ thứ 10)


8/ Nhà Ngô (906 - 967)
9/ Nhà Đinh và nhà Tiền Lê (967 - 1009)


IV/. Thời-kỳ phát-triển (Thế-kỷ 11 - đầu thế-kỷ 19)


10/ Nhà Lý (1010 - 1225)
11/ Nhà Trần (Thời kỳ thịnh: 1226 - 1340)
12/ Nhà Trần (Thời kỳ suy: 1341 - 1400)
13/ Nhà Hồ và giặc Minh (1400 - 1418)
14/ Nhà Hậu Lê (1418 - 1526)
15/ Nhà Mạc (1527 - 1592)
16/ Nhà Lê Trung hưng (1593 - 1729)
17/ Nhà Lê suy (1729 - 1782)
18/ Cuối đời nhà Lê (1783 - 1786)
19/ Nhà Nguyễn Tây-Sơn (1787 - 1802)